Algemene verkoopsvoorwaarden


Algemene verkoopsvoorwaarden

 

1. De verkoper
Reusen met adres te 2400 Mol, Leopoldlaan 18, is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0728.343.504.
Het BTW nummer is BE 0728.343.504 ("Verkoper").
Telefoon: +32(0)476 31 58 30
E-mail: info@loulechien.com
Website: www.loulechien.com

 

2. Toepassing
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

 

3. Prijzen en productinformatie
Al onze prijzen zijn in Euro, inclusief BTW. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de aktie die op het moment van bestelling worden vermeld. De verkoper houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.
De verkoper tracht de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Informatie over de artikelen (bijvoorbeeld maten en materialen), betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op de foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. Je kan steeds bijkomende uitleg krijgen over ons aanbod door ons te contacteren.

 

4. Aanvaarding van de bestelling
De verkoper is slechts gebonden door een bestelling nadat hij deze schriftelijk bevestigd heeft of nadat hij met uitvoering begonnen is. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

 

5. Levering
Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De leveringstermijn zijn indicatief en worden louter als aanwijzing gegeven. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen, buiten de wil om van de verkoper.
De verkoper heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Indien er niemand aanwezig is op het leveringsadres wanneer de postbode/courier het pakket komt aanbieden, zal het pakket afgeleverd worden bij het postkantoor/postpunt of parcelshop in de buurt. Wanneer de klant het pakket niet afhaald, zal het pakket retour gezonden worden naar Reusen BV. De kosten voor deze retourzending zijn ten laste van de klant.

 

6. Klachten
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, de verkoper toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

 

7. Waarborg
De waarborg van de verkoper beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. De verkoper is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de goederen.

 

8. Verzakingsrecht
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991, gewijzigd door de Wet van 6 april 2010, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en in de originele verpakking, terugsturen naar Loulechien, Leopoldlaan 18, 2400 Mol, België. Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn,  besteld zijn of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.
In het geval waar de leveringskosten initieel gedragen waren door loulechien ( bevel van een bedrag rechtgevend op een levering "gratis verzending" of in geval van promotie) en niet meer aan deze voorwaarden is voldaan, dan worden die kosten in mindering gebracht op het terug te geven bedrag van de cliënt.
De verkoper behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
• Aan [hier dient U Uw naam, adres en, indien van toepassing, Uw e-mailadres in te vullen] :
• Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
• Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
• Naam/Namen consument(en)
• Adres consument(en)
• Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
• Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

9. Overmacht
De verkoper is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van zijn verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten zijn normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij de verkoper, hetzij zijn leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 

10. Prijzen en betaling
De facturen/bestellingen zijn betaalbaar te 2400 Mol, Leopoldlaan 18, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur/bestelbon/leveringsbon vermeld. Elke klacht betreffende de facturen/bestelbon/leveringsbon dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur/bestelbon/leveringsbon. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande (factuur)bedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum/besteldatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief of per email 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen.
De verkoper behoudt zich het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur/bestelling op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat de verkoper kan laten gelden.
Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking vanwege de verkoper om hem later op deze tekortkoming te beroepen.

 

11. Eigendomsvoorbehoud
In afwijking van artikel 1583 BW, blijft Reusen eigenaar van de verkochte goederen tot op de dag van de volledige betaling van de volledige prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behoudt de verkoper zich het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

 

12. Persoonsgegevens
Door te bestellen op de internet site van loulechien / Reusen , staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Loulechien/Reusen zal deze gegevens niet overmaken aan derden, tenzij deze gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de bestelling. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

 

13. Bewijs
Het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopsovereenkomsten en relaties.

 

14. Scheidbaarheid
Indien één van de huidige voorwaarden nietig mocht worden verklaard of niet toepasselijk mocht zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.

 

15. Leeftijd
Door te bestellen verklaart U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad.

 

16. Zakelijke klanten
Alle aankopen via de webshop loulechien worden geacht aankopen te zijn voor uitsluitend niet-beroepsmatig gebruik. Indien daarentegen de aankoop, een aankoop betreft met geheel of gedeeltelijk beroepsmatig karakter dient de klant dit te vermelden in het vak 'opmerkingen' tijdens de bestelprocedure, opdat Reusen kan voldoen aan de facturatieplicht.

 

17. Toepasselijk recht
De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Turnhout.